อิงลิช ไทมส์

th_feature-bnf

ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
ด้วยการดูและฟังจากดีวีดี

สร้างทักษะการอ่านด้วยหนังสือ
แบบฝึกอ่าน

ซีดีเสียงช่วยพัฒนาทักษะการฟังและ
การออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

เสริมทักษะการใช้ภาษาด้วยการเล่น
และทำกิจกรรมจากซีดีรอม

ในแอพประกอบด้วยด้วยเกม
วิดีโอเนื้อเรื่อง และเสียงอ่าน
ครบทุกบทเรียน ระบบคะแนน
จะสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยาก
ทำกิจกรรมเพื่อให้ได้คะแนน
ที่มากกว่าเดิม

วัดผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านการสอบด้วยระบบออนไลน์

ฝึกการเขียนและเรียนรู้หลักไวยากรณ์
จากหนังสือกิจกรรมและแบบฝึกหัด